đại kiện tướng

đại kiện tướng

Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm: Đời và cờ【đại kiện tướng】:Năm 2011, Lê Quang Liêm lần đầu nhận lờ