Tổng kinh phí cho Olympic và Paralympic Tokyo sẽ tăng lên 15,8 tỷ USD

Tổng kinh phí cho Olympic và Paralympic Tokyo sẽ tăng lên 15,8 tỷ USD

Olympic và Paralympic Tokyo dự kiến có kinh phí 1.350 tỷ yen trước khi thông báo hoãn một năm được c